You are here

Одсек за издавање локацијских услова

У Одсеку за издавање локацијских услова обављају се послови који се односе на: спровођење урбанистичких и просторних планова; предлагање мера за развој и унапређење у области урбанизма; издавање локацијских услова у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, издавање информације о локацији и издавање локацијске дозволе за објекте од значаја за Републику, као и други послови из делокруга Одсека.