RSS

You are here

Група за програмирање пројеката и развој речне инфраструктуре

У Групи за програмирање пројеката и развој речне инфраструктуре обављају се послови који се односе на: евиденцију о предложеним пројектима из делокруга Сектора и припрему информација, извештаја и анализа о планираним пројектима и о стању животне средине на међународним пловним путевима Републике Србије; припрему пројеката у области водног саобраћаја у складу са процедуром утврђеном од стране IPA координатора, предлагање пројеката развоја речне инфраструктуре и усклађивање предлога пројеката са свим техничким захтевима; припрему пројеката и усклађивање предлога пројеката са свим техничким захтевима заштите животне средине на пловним путевима; праћење примене Оквирног споразума о басену реке Саве, усвојених протокола приложених Оквирном споразуму о басену реке Саве и реализацију пројеката на Сави; праћење и анализирање пројеката Савске комисије, Дунавске комисије (ДК) и Комисије за пловидбу реком Рајном (CCNR), односно пројеката који се односе на европски Коридор Рајна-Дунав; подстицање развоја робних терминала комбинованог саобраћаја и „зелених лука“ у Републици Србији; учешће у изради концепције и стратегије развоја инфраструктуре на пловним путевима;праћење одржавања и унапређења ЕУ пројекта који се односи на Речне информационе сервисе у сарадњи са Дирекцијом за водне путеве у делу који се односи на прикупљање бродског отпада; сарадњу са Сектором за стратешко планирање и управљање инфраструктурним пројектима у праћењу реализације ЕУ пројеката; формирање и ажурирање података за праћење и анализу процеса превоза опасних материја на унутрашњим пловним путевима у сарадњи са другим организационим јединицама у оквиру Министарства и другим надлежним органима и организацијама; праћење и спровођење међународних прописа у области спречавања загађења унутрашњих вода са пловила, односно координирање организованог прикупљања и удаљавања бродског отпада на унутрашњим пловним путевима; вођење евиденције о предложеним пројектима речне екологије из делокруга Сектора; израду програмског буџета Сектора и координицију рада са другим секторима при пројектовању буџета; праћење и одржавање усвојених система управљања квалитетом; пружање стручних упутстава и техничке подршке запосленима у обављању послова електронске управе; учешће у изради информатора о раду у делу који се односи на Сектор и вршење његовог ажурирања, старање о доступности информација од јавног значаја из делокруга Сектора, као и други послови из делокруга Групе.