You are here

Група за правне послове

У Групи за правне послове обављају се послови који се односе на: припрему аката који се односе на организацију и рад Министарства; пружање правне помоћи секторима Министарства, у вези са пословима државне управе;израду интерних општих и појединачних аката из делокруга Секретаријата; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства; поступање по захтевима државног правобранилаштва у вези са судским поступцима, прекршајном поступку и поступцима по привредним преступима и вођење евиденције о тим поступцима; припрему предлога аката за Владу за постављења и разрешења лица на функцијама у Министарству, органима управе у саставу Министарства и органима за које је надлежно Министарство; израду плана интегритета; информације од јавног значаја и заштиту података о личности; тајност података, као и други послови из делокруга Групе