You are here

Одсек за припрему и праћење стратешких и других докумената у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности

У Одсеку за припрему и праћење стратешких и других докумената у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности обављају се послови који се односе на: припрему стратешког оквира за одрживи развој становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности у Републици Србији; израду стручних основа за нацрте закона и предлоге прописа који уређују област становања, комуналних делатности и  енергетске ефикасности; припрему анализа, извештаја и информација из области становања и комуналних делатности и енергетске ефикасности у циљу праћења спровођења стратешких докумената и прописа и предлагања мера за унапређење стања у предметној области; припрему и праћење спровођења програма и пројеката у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; вођење евиденција и база података за припрему и праћење спровођења стамбених пројеката и развоја комуналне инфраструктуре; учешће у изради мишљења на нацрте и предлоге стратешких и акционих докумената и програма које припремају други надлежни органи а који се односе и на питања из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; сарадња са локалним самоуправама и организацијама на локалном нивоу које делују у области становања у оквиру припреме и спровођења програма и пројеката стамбене подршке и унапређења комуналних делатности и енергетске ефикасности; други послови из делокруга Одсека.