RSS

You are here

Одсек за развој и управљање железничком инфраструктуром

Члан 21.

У Одсеку за развој и управљање железничком инфраструктуром обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из области железнице; праћење примене законских и других прописа из области железнице; стратегију развоја железничке инфраструктуре; израду мишљења на програме одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја, као и изградње и реконструкције железничке инфраструктуре, програм пословања, петогодишњи план и друге планове из области железнице и праћење њихове реализације; припрему за реализацију и реализацију међународних зајмова и других инвестиција у железничку инфраструктуру; праћење стања и економског положаја управљача инфраструктуре; уговарање и праћење реализације уговора за управљање железничком инфраструктуром; предлог и праћење реализације пројеката из области развоја железничке инфраструктуре; развој модела за финансирање железничке инфраструктуре; активности везане за Коридор 10 (организације, форуми, скупови); праћење и анализа стања система железничке инфраструктуре; учешће у раду мешовитих комисија; сарадњу са другим државним институцијама у циљу развоја железничке инфраструктуре; сарадњу са међународним финансијским институцијама, као и други послови из делокруга Одсека.