You are here

Одсек за ревизију (стручну контролу) техничке документације и издавање грађевинских и употребних дозвола у обједињеној процедури кроз Централни информациони систем – електронске дозволе

У Одсеку за ревизију (стручну контролу) техничке документације и издавање грађевинских и употребних дозвола у обједињеној процедури кроз Централни информациони систем - електронске дозволе, спроводе се активности у оквиру обједињене процедуре у вези са изградњом објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи, које укључују издавање грађевинских дозвола, решења о извођењу радова из члана 145. овог закона, пријаве радова, привремене грађевинске дозволе,  пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу,  као и друге активности у складу са Законом а тичу се изградње објеката у надлежности Министарства; провера испуњеноси формалних услова за поступање по захтеву за издавање употребне дозволе; сачињавање закључка о одбацивању захтева у случају да нису испуњени формални услови; преглед потребне документације достављене уз захтев (записник, геодетски елаборат, елаборат о енергетским својствима, таксе и др); координација и прослеђивање пројеката за извођење на ПП сагласност МУП-у; провера испуњености услова за издавање употребне дозволе (провера достављене документације о спајању катастарских парцела, провера коначног обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта); преглед записника (извештаја) комисије за технички преглед; преглед пројекта изведеног објекта како би се дошло до потребних података за употребну дозволу; сачињавање решења о употреби за објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи; сачињавање решења о употреби за објекте из члана 145. Закона; израда одговарајућих упутстава и информација за инвеститоре и припрема извештаја и анализа о објектима од значаја за Републику Србију; пружање стручне помоћи странкама и органима јединица локалне самоуправе у поступку издавања употребних дозвола, као и други послови из делокруга Одсека.