You are here

Одсек за транспорт опасне робе

У Одсеку за транспорт опасне робе обављају се послови који се односе на: обављање управних, техничких и других стручних послова у вези са унутрашњим и међународним транспортом опасне робе у друмском, железничком и водном саобраћају; припрему, праћење и примену законских и других прописа и иницирање измена и допуна законских прописа из области транспорта опасне робе; давање мишљења на акта која припремају други органи и организације; спровођење потврђених међународних уговора у међународном и  унутрашњем транспорту опасне робе у друмском, железничком и водном саобраћају; именовање тела за спровођење поступка оцењивања усаглашености амбалаже, односно покретне опреме под притиском или цистерне за транспорт опасне робе, односно возила; вођење регистра издатих, односно враћених ADR сертификата о одобрењу за возило за транспорт одређене опасне робе; издавање лиценце привредном друштву, односно другом правном лицу за обучавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, као и друге послове који се односе на проверу стручне оспособљености и издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасне робе; издавање овлашћења привредном друштву, односно другом правном лицу за стручну обуку кандидата за возача возила за транспорт опасне робе, односно за стицање сертификата о специјалистичком знању из области ADN; обављање послова који се односе на проверу стручне оспособљености и издавање сертификата о стручној оспособљености возача возила за транспорт опасне робе, односно сертификата о специјалистичком знању из области ADN и вођење регистра издатих сертификата; признавање важења иностраних исправа и знакова усаглашености; прикупљање и анализирање годишњих извештаја саветника за безбедност у транспорту опасне робе, и на основу тога предлагање измене прописа; прикупљање података о повредама прописа из ADR/RID/ADN, националног закона и прописа донетих на основу закона; припремање и предлагање билатералних и мултилатералних споразума у области транспорта опасне робе, у складу са поглављем 1.5 ADR/RID/ADN; израђивање годишњег извештаја, на основу прикупљених података, о повредама ADR/RID/ADN, Закона о транспорту опасне робе и прописа донетих на основу тог закона, по категорији опасности и достављање извештаја надлежним међународним телима; припрему за издавање посебне дозволе о одступању од ADR/RID/ADN; праћење кретања и задржавања транспортних средстава која транспортују опасну робу; предлагање рута за кретање превозних средстава са опасном робом; припрему за издавање потврде о испуњености услова за транспорт отпада који је окарактерисан и класификован као опасна материја, као и други послови из делокруга Одсека.