RSS

You are here

Група за железнички и интермодални транспорт и међународне послове

У Групи за железнички и интермодални транспорт и међународне послове обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из области железничког и интермодалног транспорта; праћење примене законских и других прописа из области железничког и интермодалног транспорта; уговарање и праћење реализације уговора о обавези јавног превоза; развој логистичких центара и услуга; израду анализе стања и проблема у транспорту терета и путника железницом; праћење стања и економског положаја превозника на железници; праћење развоја савремених технологија транспорта и предлагање мера за њихов подстицај; праћење међународних прописа из области железничког и интермодалног транспорта; предлагање мера за развој логистичких центара и услуга; сарадњу са другим државним институцијама у циљу стварања основа за развој мреже терминала интермодалног транспорта; праћење међународних конвенција и других међународних прописа и стандарда који се односе на железнички саобраћај; праћење и учествовање у раду међународних организација (OTIF, UNECE, SEETO); припрему предлога основа за закључивање споразума о регулисању пограничног железничког саобраћаја и других билатералних споразума; израду предлога пројеката и праћење реализације пројеката из области железничког и интермодалног транспорта; анализу утицаја транспортних трошкова железнице на привреду и учешћа железничког транспорта на транспортном тржишту; саобраћајну политику и политику цена и субвенција у транспорту терета и путника железницом, као и други послови из делокруга Групе.