You are here

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавља послове који се односе на: утврђивање способности брода за пловидбу вршењем техничког надзора над бродовима унутрашње и поморске пловидбе којим се утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила, признавање прозвођача, испитних институција и менаџмент квалитетом; развој и управљање ризицима, експертизe штета и удеса бродова, информативнe технологијe и вођење регистра бродова и регистра признатих произвођача и испитних институција и друге послове из делокруга Управе.

 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу