You are here

Имплементација радарског система на Аеродрому "Никола Тесла"

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

Назив пројекта: 

Имплементација радарског система на Аеродрому "Никола Тесла"

Инвеститор: 

SMATSA доо

Извођач: 

Биће познат по окончању тендерског поступка

Надзор: 

Надзор над реализацијом уговора врши инвеститор

Пројектант: 

Инвестиционо-техничку документацију неопходну за реализацију пројекта израђује SMATSA доо.

Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио-фреквенција – пројектант ће бити познат по окончању тендерског поступка

Значај пројекта: 

Побољшање редундансе en-route радарског прекривања у централном и северном делу простора надлежности ЦКЛ Београд, као и система надзора ваздушног простора за TMA (Terminal Manoeuvring Area – терминални ваздушни простор) Београд

Статус пројекта: 

Тендерски поступак у току

Вредност инвестиције: 

Биће познато по закључењу уговора

Почетак пројекта: 

У зависности од исхода тендерског поступка

Завршетак пројекта: 

октобар 2021. године

Извор финансирања: 

ЕИБ - Европска инвестициона банка

Опис пројекта: 

Набавка и инсталација примарног и секундарног система (PSR + SSR) уз инфраструктурне радове (грађевинске, електро...) за покривање простора надлежности простора Завршне контролисане области аеродрома Београд (Београд ТМА), уз побољшање радарског покривања северног дела ваздушног простора Републике Србије.

Степен физичке реализације: 

0%

Степен финансијске реализације: 

0%