You are here

Изградња државног пута Iб реда Крагујевац–Баточина, деоница: од км 0+000 до км 5+000

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња државног пута Iб реда Крагујевац–Баточина, деоница: од км 0+000 до км 5+000

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“

Извођач: 

ПЗП „Крагујевац“

Надзор: 

Институт ИМС ад (и „Србијапут“ ад - члан групе понуђача; „Новател“ доо - подизвођач и „Сигнал про дизајн“ - подизвођач)

Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП, „Геопут“ доо и Институ за путеве

Техничка контрола: 

„Путинвест“ доо, Београд

Значај пројекта: 

Пројекат представља део деонице од Крагујевца до Баточине, односно везу града Крагујевца са Коридором 10.

Статус пројекта: 

У току је извођење радова на предметној деоници и решавање имовинско-правних односа за поједине парцеле.

Вредност инвестиције: 

1.300.000.000 динара

Почетак пројекта: 

11. 9. 2019. године

Завршетак пројекта: 

2020. године

Извор финансирања: 

буџет Републике Србије

Опис пројекта: 

Пројекат подразумева реконструкцију и доградњу државног пута I-б реда бр. 24 (раније М 1.11), која је део државне мреже путева на правцу Лепеничке осовине развоја и повезује Коридор 10 са ауто-путем „Милош Велики“. Планирана је доградња нове саобраћајне траке поред постојеће траке и претварање државног пута I-б реда у пут са аутопутним профилом без зауставних трака. Траса предметног пута простире се преко територије општине Лапово (од км 0+000 до км 0+380), а затим преко територије општине Баточина (од км 0+380 до км 5+000).