You are here

Изградња главног доводног цевовода од изворишта Света Петка до резервоара Карађорђево брдо – деоница од излаза из села Извор до излаза из села Давидовац

Носилац пројекта: 

ЈП ''Водовод  Параћин'' Параћин

Назив пројекта: 

Изградња главног доводног цевовода од изворишта Света Петка до резервоара Карађорђево брдо – деоница од излаза из села Извор до излаза из села Давидовац

Извођач: 

Телекомуникација д. о. о,  Блаце

Вредност инвестиције: 

1.593.131,28

Почетак пројекта: 

15. 8. 2019.

Завршетак пројекта: 

15. 2. 2021.    (18 месеци)

Степен физичке реализације: 

Активности везано за издавање употребне дозволе: ·         Комисија за технички преглед извршиула је увид у постојећу документацију и дали су следећи списак недостатака:1.       Сагласили смо  се да би  Изјава  инвеститора,  надзора  и  извођача,  којом  се  констатује  да  приликом  извођења  радова  што  се  тиче  технологије  није  дошло  до  одступања  од  ПЗИ,  могла  да се  користи  у  смислу  да је  уграђена  сва  опрема  предвиђена  по ПЗИ. Овде  сада  треба  направити  изузетак  и  неко  од  представниика  Инвеститора,  Надзора  и  Извођача  да  констатује  да  из  одређених  разлога  није  уграђена, а  предвиђена,  следећа  опрема :- лабораторијска  опрема  под  тачком  4  предмера- опрема  за  теренска  мерења  под  тачком  5  из  предмера- хоризонтални  заштитни  контејнер  за  резервоар  хлора  под  тачком  7.1. из  предмера2.       Што се тиче  квалитета  испоручене  опреме,  атеста  и  радова  недостаје:- извештај  овлашћене  лабораторије  о  квалитету  испоручене  пешчане  испуне  и  антрацита- извештај  овлашћене  лабораторије  о  финалном  испитивању  пречишћене  воде  која  се  испоручује  у  мрежу- Извештај  о  испитивању  пречишћене  воде  из  лагуне  и  муља,  као  и-одређивање  места  одлагања  муља- атести  за:  опрему  за  неутрализацију  воде  (тачка  1  предмера),  опрему  за  дозирање  полиелектролита  (тачка  2  предмера),  опрему  за  процесна  мерења  (тачка  6  предмера),  опрема  за  дезинфекцију  хлором  (тачка  7  предмера)-гарантни  листови  за  наведену  испоручену  опрему3.       Треба доставити:- Записник  о  функционалној  проби  постројења  и- Записник  о  обуци  радника  за  руковање  уграђеном  опремом  потписано  од  стране  свих  учесника  у  обуци .Попуњавање документације очекује се до 29.10.2019. Истог дана предвиђено је хидраулично испитивање за максимално оптерећење од 330 л / сец.Очекивано време за добијање готовог извештаја о техничком пријему објекта је kraj октобра 2019. године.Планиране активностиКонсултант ће наставити да прати и да на недељној бази извештава надлежно министарство о напретку у процесу прибављања употребне дозволе.