You are here

Изградња нове луке у Београду

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинартсва, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња нове луке у Београду

Инвеститор: 

МГСИ

Финансијер: 

Средства за изградњу лучке инфраструктуре ће бити обезбеђена из кредита ЕИБ-а и ЕБРД-а

Извођач: 

Избор извођача радова се очекује до маја 2022. године

Надзор: 

Избор надзорног органа се очекује до маја 2022. године

Пројектант: 

HILL IPF7 Consortium

Значај пројекта: 

Реализација пројекта омогућиће изградњу нове луке у Београду у близини Пупиновог моста као првог великог мултимодалнoг чворишта, а тиме повезивање друмског (E-70, E-75, регионални пут Београд-Вршац и Београд-Зрењанин), железничког (пруга Будимпешта-Београд-Солун) и ваздушног (Аеродром „Никола Тесла“) и водног транспорта. Реализацијом овог пројекта оствариће се циљ дефинисан у Уредби 1315/2013 o смерницама Заједнице за развој Трансевропске транспортне мреже, у којој је Лука Београд дефинисана као део Core мреже речних лука и која треба да допринесе саобраћајној повезаности читавог региона. Пројекат ревитализације железничког Коридора X у Србији, са његовим трасама Xb и Xc, као и изградња железничке везе између Нове луке Београд са пругом Београд-Панчево, омогућиће повезаност Луке Београд са неким од најзначајнијих TEN-T коридора као што су Коридор Оријент/исток-Медитеран, Медитерански коридор и Балтичко-јадрански коридор. Лука ће се пројектовати тако да обухвати контејнерски, ро-ро и нафтни (укључујући мањи LNG терминал), као и терминал за расуте и генералне терете. У залеђу Луке Београд се планира изградња индустријског парка.

Статус пројекта: 

У циљу реализације пројекта предузете су следеће радње:

 

1) Пројекат је уврштен у Single Project Pipeline, као пројекат од изузетног стратешког значаја.

2) У току је израда Претходне студије оправданости са Генералним пројектом. Пројектант: Hill International. Уговорена вредност: 102.000.000 рсд. Рок за завршетак јун 2020. године. За јун 2020. планиран је почетак израде Студије оправданости са Идејним пројектом. Рок за завршетак је јун 2021. Планирани рок за почетак радова је мај 2022. године

Вредност инвестиције: 

190 милиона евра, од чега је око 90 милиона евра вредност радова на изградњи лучке инфраструктуре, чија је изградња обавеза Републике Србије.

Почетак пројекта: 

март 2019. године

Завршетак пројекта: 

децембар 2024. године