You are here

Модернизација железничког сектора Србије – прва фаза

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Модернизација железничког сектора Србије – прва фаза

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Значај пројекта: 

Пројекат Модернизација железничког сектора је пројекат који је планиран да се реализује кроз Вишефазни програмски приступ као нови модалитет финансирања Светске банке који одговара дугорочним, великим или комплексаним ангажманима, као скуп мањих повезаних операција (фаза), у оквиру једног Програма. Предложени приступ у трајању од 10 година подељен је у три фазе укупне вредности од 400 милиона долара. Оперативни циљ прве фазе представља унапређење нивоа квалитета и поузданости железничких пруга, побољшање безбедности железничког саобраћаја, даља институционализација реформи железничког сектора и јачање људских ресурса, увођење интелигентних железничких решења и информационих пословних система у функционисање железничких компанија и Дирекције за железнице.

Статус пројекта: 

Министарство финансија је потписала два споразума о зајму са наведеним финансијским иституцијама 10. маја 2021. године. Следећи корак јесте усвајање ова два споразума на Влади и њихово ратификовање у Скупштини Републике Србије.

Вредност инвестиције: 

102 милиона евра

Почетак пројекта: 

Очекивани почетак пројекта је јул 2021. године.

Завршетак пројекта: 

Завршетак пројекат је очекује у децембру 2021. године.

Извор финансирања: 

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Француска агенција за развој

Опис пројекта: 

Пројекат је структуиран кроз спровођење активности подељених у три основне компоненте:

·         Компонента 1: Улагања у инфраструктуру и управљање имовином

·         Компонента 2: Јачање институција и управљање пројектом

·         Компонента 3: Успостављање окружења за даљу модернизацију железнице