You are here

Постројење за пречишћавање отпадних вода Крушевац

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Постројење за пречишћавање отпадних вода Крушевац

Инвеститор: 

ЈКП ''Водовод – Крушевац'' Крушевац

Финансијер: 

МГСИ – Република Србија, KfW

Извођач: 

Конзорцијум AKTOR S.A. - Lad Group d.o.o. - Waterleau Group NV

Значај пројекта: 

Циљ пројекта је обезбеђивање и унапређење одвођења и пречишћавања отпадних вода. Сва отпадна вода из домаћинстава и индустријских предузећа испушта се без прераде у водотокове, што доводи до тешког загађења животне средине. Како би се побољшало опште стање животне средине, планира се изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), капацитета 90,000 ЕС (еквивалент становника). Поред изградње ППОВ планирана је рехабилитација постојеће канализационе мреже и изградња нове. По завршетку програма сва отпадна вода испуштаће се у канализациони систем а онда доводити на постројење за пречишћавање отпадних вода, где ће се третирати и даље као пречишћена испуштати у реципијент – водотокове.

Вредност инвестиције: 

13.936.950  €

Почетак пројекта: 

25.04.2018. године

Завршетак пројекта: 

27.02.2020. године

Опис пројекта: 

 

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.

 

 

 

 

 

Степен физичке реализације: 

Активности на градилиштуДана 06.11.2019., Извођач је изводио радове на следећим објектима·        Објекат 2 (Зграда са улазном пумпном станицом) – завршни радови, тестирања·        Објекат 3 (Песколов са мастоловом) –припреме за пуштање воде у систем·        Објекат 4 (Примарни таложник) –   припреме за пуштање воде у систем·        Објекат 5 (Базени са активним муљем) –   припреме за пуштање воде у систем·        Објекат 6 (Накнадни таложници) –  припреме за пуштање воде у систем·        Објекат 7 (Пумпна станица за повратни и вишак муља) –машински радови·        Објекат 12 (Зграда за обезводњавање муља и употребу биогаса)  –  завршни радови, електро радови·        Објекат 15 (Управна зграда) – унутрашњи радови, радови на фасади·        Објекат 16 (Зграда за дуваљке) –завршни радови, електро радови·        Објекат 17 (Радионица , гаража и дуваљке за песколов са мастоловом) –радови на фасади, унутрашњи радови, уградња електро опреме·        Објекат 29 (Соларно сушење муља) – нема активностиВрше се радови на свим спољним цевоводима (питка вода, сервисна вода, хидрантска мрежа, атмосферска канализација).Планиране активностиУ календарској недељи 46 Извођач планира да настави радове на следећим објектима:·        Објекат 2 (Зграда са улазном пумпном станицом) – завршни радови, припреме за пуштање воде у систем·        Објекат 6 (Накнадни таложници) – наставак тестирања машинске опреме, припреме за пуштање воде у систем·        Објекат 7 (Пумпна станица за повратни и вишак муља) – грађевински радови, тестирање машинске опреме·        Објекат 12 (Зграда за обезводњавање муља и употребу биогаса)  –  завршни радови, тестирање·        Објекат 15 (Управна зграда) – унутрашњи радови, радови на фасади·        Објекат 16 (Зграда за дуваљке) – завршни радови·        Објекат 17 (Радионица , гаража и дуваљке за песколов са мастоловом) –  унутрашњи радови, електро радови, завршни радови·        Објекат 29 (Соларно сушење муља) – завршетак монтаже врата на стакленику·        Израда спољних цевовода·        Припреме за пуштање воде у систем Ажурирање грађевински дозволеЗбог измена насталих у току градње, неопходно је ажурирати постојећу грађевинску дозволу (издату у октобру 2017.), а самим тим и Идејни пројекат (првобитно одобрен од стране Ревизионе комисије у јулу 2017.), као и Пројекат за грађевинску дозволу (првобитно одобрен од стране Техничке контроле у септембру 2017.). У наставку је представљен статус  ажурираног Пројекта за грађевинску дозволу:Статус  ажурираног Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)Техничка контрола је у понедељак, 21.10.2019., доставила коначни извештај о техничкој контроли ПГД-а. Захтев за измену грађевинске дозволе поднет је 31.10.2019.  Поступак у току.