You are here

Прикупљање отпадних вода и постројења за пречишћавање отпадних вода за Крушевац и Врање

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Прикупљање отпадних вода и постројења за пречишћавање отпадних вода за Крушевац и Врање

Инвеститор: 

Јавно комунално предузеће за водоснабдевање Крушевац и

Јавно комунално предузеће за водоснабдевање Врање

Извођач: 

Различита српска предузећа за колекторе и међународне компаније са српским подизвођачима за постројења за пречишћавање

Надзор: 
Јавно комунално предузеће за водоснабдевање Крушевац и 
Јавно комунално предузеће за водоснабдевање Врање
Пројектант: 

различита српска пројектантска предузећа

Значај пројекта: 
Обезбеђење одрживог и континуираног сакупљања и пречишћавања комуналних отпадних вода у складу са домаћом законском регулативом и препорукама Светске здравствене организације, је испуњење критеријума за придруживање Европској Унији. Истовремено се спроводе и институционалне мере у ЈКП које имају за циљ подизање ефикасности у пословању, потпуну покривеност трошкова пословања, (трошкова производње и дистрибуције воде и трошкова одржавања), како више не би била на терету општинских и градских буџета
Побољшања стратегије сектора вода и значајне инвестиције у модерно интегрисаном систему SWM постају све важније обзиром на тежње Србије о испуњењу ЕУ стандарда у оквиру преговора о приступању ЕУ
Статус пројекта: 

Дана 20.08.2020. г. извођач је имао следеће активности на градилишту:

-Објекат 270/1 и 270/2 (дигестори муља)-

Објекат 270/1-избетониранпарапетни зид по ободу објекта, неговање бетона.

Објекат 270/2-избетониран шахт унутар објекта.

-Објекат 420 (радионица с гаражом)-избетонирана подложна плоча од мршавог бетона.

-Објекат 410 (управна зграда)-бетонирање подне плоче преко урађене заштите хидроизолације.

-Објекат 220 ( примарни угушчивач муља) –поставља се оплата и арматура за мост између објеката 220 и 280.

-Објекат 280 (угушчивач дигестованог муља)-

избетониран део моста између објеката 220 и 280 на делу изнад објекта 280.

-За  објекат 110 (резервоари са активним муљем)  --врши се перманентно црпљење воде.Ради се набетонирању сегмената зидова, неговање уграђеног  бетона и поставља оплата и арматура за зидове.

-Објекат 010, 030 и 040 (улазна грађевина)

-Постављање арматуре зидова до сада избетонираног темељног корита објекта.

-Објекат 440 (трафо станица)-зидање спољних зидова.

-Објекат 120 (компресорска станица)-завршено зидање фасадних зидова.

-Објекат 310 (складиште за муљ)-почела радионичка израда челичне кровне конструкције.

-Објекат 175 (резервоар за сервисну ипротивпожарну воду)- нема активности.

-Објекат 140 (накнадни таложници)

Објекат 140/1-избетонирана темељна плоча чашице.

Објекат 140/2-нема активности.

Објекат 090 (примарни таложник)-израда подлоге од каменог материјала и шљунка.

 

 

 

 

 

 

 

Вредност инвестиције: 

14,354,471.83 € (укључујући Анекс 02)

Почетак пројекта: 

25.04.2018. Крушевац

14.10.2019. Врање

              

Завршетак пројекта: 

27.02.2020. Крушевац

02.07.2021. Врање

Извор финансирања: 

СР Немачка, KfW и Република Србија

Опис пројекта: 
Прва фаза Програма је реализована у Врању и Крушевцу. Дефинисане су приоритетне инвестиционе мере у области сакупљања и пречишћавања отпадних вода аобезбеђена је и институционална подршка комуналним предузећима што је као резултат имало испуњење критеријума за учешће у другој фази програма. То се пре свега односи на побољшање покривености трошкова пословања и подизање квалитета услуга које се пружају становништву.
Друга фаза Програма у износу од 46 милион евра садржи програмске активности које укључују ажурирање студија изводљивости, израду студија о процени утицаја на живтону средину, израду пројектне документације, геотехничка мерења и геодетска.Завршетком ових активности створиће се услови за изградњу нових фабрика за пречишћавање отпадних вода као и проширења и рехабилитацију канализационе мреже у Врању и Крушевцу.