You are here

Припрема локације за имплементацију радарског система на Аеродрому "Никола Тесла"

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

Назив пројекта: 

Припрема локације за имплементацију радарског система на Аеродрому "Никола Тесла"

Инвеститор: 

SMATSA доо

Извођач: 

Биће познат по окончању тендерског поступка

Надзор: 

Биће познат по окончању тендерског поступка

Пројектант: 

Енергопројект Индустрија а.д. Београд- носилац посла, АБА-Геодетска кућа доо Београд (члaн групe пoнуђaчa) и  Vorteks protekt доо Београд (члaн групe пoнуђaчa)

Значај пројекта: 

Побољшање редундансе en-route радарског прекривања у централном и северном делу простора надлежности ЦКЛ Београд, као и система надзора ваздушног простора за TMA (Terminal Manoeuvring Area – терминални ваздушни простор) Београд

Статус пројекта: 

У ток је израда техничке документације

Вредност инвестиције: 

Биће познато по закључењу уговора

Почетак пројекта: 

У зависности од исхода тендерског поступка

Завршетак пројекта: 

март 2021. године

Извор финансирања: 

SMATSA доо

Опис пројекта: 

Набавка и инсталација примарног и секундарног система (PSR + SSR) уз инфраструктурне радове (грађевинске, електро...) за покривање простора надлежности простора Завршне контролисане области аеродрома Београд (Београд ТМА), уз побољшање радарског покривања северног дела ваздушног простора Републике Србије.

Степен физичке реализације: 

0%

Степен финансијске реализације: 

0%