You are here

Програм изградње станова за социјално становање у 6 градова у Србији

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Републичка агенција за становање

Назив пројекта: 

Програм изградње станова за социјално становање у 6 градова у Србији

Инвеститор: 

Република Србија и градови нарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Различите грађевинске фирме

Надзор: 

Ангажовање надзора извршено је од стране градова

Пројектант: 

Ангажовање пројектанта извршено је од стране градова

Техничка контрола: 

Ангажовање техничке контроле извршено је од стране градова

Значај пројекта: 

Овим програмом испунили би се  стратешки циљеви дати Националном стратегијом социјалног становања, којима је  утврђено да домаћинства која немају стан, а испуњавају услове утврђене Законом о социјалном становању („Службени гласник РС”, брoj 72/09), треба усмеравати ка програмима становања у повољном закупу. Програмом се решавају стамбена питања становништва са ниским нивоом примања који своју стамбену потребу не могу да реше без подршке државе, док се у ширем смислу овим Програмом наставља развој ренталне стамбене политике.

Статус пројекта: 

Окончана изградња станова и издато је решење о употребној дозволи, окончан је поступак за избор корисника изграђених станова.

Чачак – Програм изградње станова за социјално становање

Чачак – Програм изградње станова за социјално становање

Кикинда – Програм изградње станова за социјално становање

Кикинда – Програм изградње станова за социјално становање

Краљево – Програм изградње станова за социјално становање

Краљево – Програм изградње станова за социјално становање

Ниш – Програм изградње станова за социјално становање

Ниш – Програм изградње станова за социјално становање

Панчево – Програм изградње станова за социјално становање

Панчево – Програм изградње станова за социјално становање

Зрењанин – Програм изградње станова за социјално становање

Зрењанин – Програм изградње станова за социјално становање

Вредност инвестиције: 

400.000.000 динара (вредност грађевинских радова)

Почетак пројекта: 

Децембар 2012. године

Завршетак пројекта: 

Децембар 2016. године

Извор финансирања: 

Република Србија и градови

Опис пројекта: 

У Чачку је изграђено 24 стамбене јединице, укупне нето стамене површине 1.664м2, од тога је 12 стамбених јединица предвиђено за закуп под непрофитним условима.

У Кикинди је изграђено 16 стамбених јединица, укупне нето стамене површине 1.073м2, од тога је 5 стамбених јединица предвиђено за закуп под непрофитним условима.

У Краљеву је изграђено 7 стамбене јединице, укупне нето стамене површине 334м2, од тога је 5 стамбених јединица предвиђено за закуп под непрофитним условима.

У Нишу се очекује изградња 70 стамбених јединица, укупне нето стамене површине 4.088,45м2, од тога је 13 стамбених јединица предвиђено за закуп под непрофитним условима.

У Панчеву је изграђено 8 стамбених јединица, укупне нето стамене површине 356м2, од тога је 4 стамбених јединица предвиђено за закуп под непрофитним условима.

У Зрењанину је изграђено 10 стамбене јединице, укупне нето стамене површине 418,50м2, од тога је свих 10 стамбених јединица предвиђено за закуп под непрофитним условима.

Степен физичке реализације: 

Објекат је изграђен у целости.

Степен финансијске реализације: 

Објекат је изграђен у целости.