You are here

Пројекат иновације комплекса техничко–путничке станице Земун

Носилац пројекта: 

„Србија Воз” а.д.

Назив пројекта: 

Пројекат иновације комплекса техничко–путничке станице Земун

Инвеститор: 

„Србија воз” а. д.

Извођач: 

Конзорцијум Енергопројект нискоградња/Енергопројект опрема/Colas Rail

Надзор: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Пројектант: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Значај пројекта: 

Иновацијом целог комплекса, изградњом свих потребних објеката, колосека, постројења и опреме допринеће се побољшању превоза путника у београдском железничком чвору. Поред тога, „Србија воз” а. д. ће добити савремено и модерно опремљено постројење за одржавање путничких гарнитура.

Статус пројекта: 

У току је извођење радова на на изради завршног слоја насипа, као и на електроенергетским инсталацијама и њиховом повезивању. Поред тога, у току је и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, као и радова на постављању инсталације за телекомуникациону и електроенергетску опрему.

Физичка реализација на дан 15.05.2021. године: 42,29%
Финансијска реализација на дан 15.05.2021. године: 48,39%
 

Вредност инвестиције: 

50.854.876,94 евра (радови)

Почетак пројекта: 
  1. 3. септембар 2019. године

 

Завршетак пројекта: 

Рок за завршетак радова је 31. децембар 2021. године

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира из кредита Европске банка за обнову и развој

Опис пројекта: 

Пројекат подразумева иновацију целокупног комплекса техничко-путничке станице изградњом свих постројења неопходних за одржавање возних средстава.