You are here

Пројекат унапређења приступачности особама са инвалидитетом јавним објектима јавне намене на локалном нивоу

Носилац пројекта: 

Републичка агенција за становање

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва / SIPRU

Назив пројекта: 

Пројекат унапређења приступачности особама са инвалидитетом јавним објектима јавне намене на локалном нивоу

Инвеститор: 

Европска унија и Република Србија

Значај пројекта: 

Омогућава се олакшана приступачност особама са инвалидитетом и особама са отежаним кретањем објектима јавне намене и на тај начин се побољшава положај поменутих особа и унапређује њихова укљученост у друштвену заједницу.

Реализацијом пројекта се повећава адекватна примена постојећег законског оквира, који регулише ову област, али се шири и свест о значају и потреби његове још интензивније примене у будућем периоду.

Такође, пројекат би требало да омогући и јачање капацитета за примену важеће законске регулативе на локалном нивоу.

Статус пројекта: 

Припремна фаза и обезбеђивање финансијских из ИПА фондова (очекује се усвајање Секторског планског документа за ИПА 2016). Ова фаза ће обухватити мапирање приоритетних радова и израду техничке документације.  

Вредност инвестиције: 

Трошкови мапирања приоритених радова и израда техничке докуменације су процењени на 300 хиљада евра и финансираће се из нераспоређених средстава из ИПА 2013.Реализација пројекта, која обухвата извођење неопходних грађевинских радова на јавним објектима, ће се у оквиру ИПА 2016 у износу од 3,5 милиона евра. Обезбедиће се и средства у износу од 1 милион евра за ангажовање техничке помоћи за ефикасно спровођење пројекта, као и израду техничке документације за нове пројекте.

 

Почетак пројекта: 

Завршетак припремне фазе је планиран до краја 2016. године док је почетак реализације пројекта планиран за други квартал 2017. године.

Завршетак пројекта: 

Планирано је да се пројекат заврши у првом кварталу 2020. године

Извор финансирања: 

ИПА 2013 и ИПА 2016

Опис пројекта: 

Пројекат предвиђа повећање приступачности јавних објеката за особе са инвалидитетом  и особе са отежаним кретањем. Мапирање приоритетних радова и израда техничке документације би се спровело у угроженим општинама, III и IV нивоа развијености.

Након завршетка мапирања и израде потребне документације, следи фаза реализације која обухвата извођење неопходних грађевинских радова на јавним објектима, на територијама општина III и IV нивоа развијености. Пројектом ће бити омогућена реконструкција објеката попут школа, центара за социјални рад, домова здравља, служби за запошљавање и других. Реконструкција објеката ће се реализовати кроз израду приступних рампи, инсталирање лифтова, преуређење тоалета, улаза, пролаза и слично.

Предвиђено је да се радови спроведу у најмање 30 општина и на најмање 90 објеката.

Пројекат би требало да доведе до повећања свести на локалном нивоу о потреби за лакшим приступом особама са инвалидитетом и особама са отежаним кретањем у циљу обезбеђивања свих људских права и основних слобода за сваког грађанина.