RSS

You are here

Проширење капацитета Луке Богојево

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Проширење капацитета Луке Богојево

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Извођач радова ће бити изабран 2022. године

Надзор: 

Надзор над извођењем радова ће бити изабран 2022. године

Пројектант: 

Пројекант ће бити изабран у априлу 2020. године

Значај пројекта: 

Изградњом додатних капацитета, као и проширивањем врста лучких услуга луке Богојево, очекивани ниво повећања обима претовара процењује се на преко 600.000 тона, чиме ће ова лука испунити услове за укључивање у Core TEN-T мрежу речних лука. Лука Богојево се налази на око 50 km од Сомбора и Куле, од Врбаса око 60 km, односно око 100 km од Суботице, при чему су ово све важни привредни центри и сви су саобраћајно повезани са Богојевом, због чега се може рећи да привредно залеђе ове луке чини цела Бачка, али и алтернатива за Луку Осијек, нарочито у периодима ниског водостаја Драве, при чему ће планирано проширење капацитета ове луке исту учинити далеко конкурентнијом у односу на Луку Вуковар.

 

Статус пројекта: 

У току је јавна набавка за израду техничке документације (Студија оправданости са Идејним пројектом, Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом)

Вредност инвестиције: 

Укупна вредност износи 48 милиона евра, од чега је вредност лучке инфраструктуре процењена на око 20 милиона евра

Почетак пројекта: 

март 2020. године

Завршетак пројекта: 

децембар 2025. године

Извор финансирања: 

Финансирање овог пројекта је 50% из буџета РС, а 50% ће бити обезбеђено из Оквирног зајма за развој лучке инфраструктуре Европске инвестиционе банке

Опис пројекта: 

Циљ пројекта је да се изградњом нових силоса за жито и уљарице, као и додатних складишних простора и пратеће лучке инфраструктуре (железничког индустријског колосека ради повезивања луке са националном железничком мрежом у дужини од 2,5 km, као и још једног вертикалног кеја, укључујући и мањи контејнерски терминал) омогући већа искоришћеност повољног геосаобраћајног положаја Луке Богојево у односу на регионе Бачке, али и источне Хрватске. У питању је лука која је доминантно везана за претовар пољопривредних производа, и то житарица и вештачког ђубрива, а у протеклих пет година промет роба који се претовари у Луци Дунав Богојево је између 200.000 t и 300.000 t разне робе на годишњем нивоу.