RSS

You are here

Проширење капацитета Луке Прахово

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Проширење капацитета Луке Прахово

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Извођач радова ће бити изабран 2021. године

Надзор: 

Надзор над извођењем радова ће бити изабран 2021. године

Пројектант: 

Пројекант ће бити изабран у априлу 2020. године

Значај пројекта: 

Реализацијом овог пројекта повећаће се учешће водног транспорта у укупном обиму транспортних услуга у Републици Србији и тиме испунити један од циљева транспортне политике Европске уније, која препознаје водни транспорт као најекономичнији, ефикаснији и еколошки најприхватљивији вид транспорта за превоз великих количина робе на већој удаљености.

Овај пројекат ће такође омогућити привредним субјектима који послују у оквиру Слободне зоне Пирот употребу унутрашњег водног транспорта као најекономичнијег и најефикснијег вида транспорта за увоз сировина и извоз финалних производа у или из земаља Евроазијске економске уније.

Статус пројекта: 

У току је јавна набавка за израду техничке документације (Студија оправданости са Идејним пројектом, Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом)

Вредност инвестиције: 

5,9 милиона евра

Почетак пројекта: 

март 2020. године

Завршетак пројекта: 

децембар 2024. године

Извор финансирања: 

50% из буџета РС а 50% ће бити обезбеђено из Оквирног зајма за развој лучке инфраструктуре Европске инвестиционе банке

Опис пројекта: 

Циљ пројекта је проширење лучких складишних капацитета луке како би се привредним субјектима који се налазе у ширем залеђу луке омогућила већа употреба лучких услуга.

У залеђу Луке Прахово налазе се индустрије повезане са  производњом великих количина производа, углавном бакра и вештачког ђубрива. Поред тога, ова лука омогућава компанијама које послују у оквиру Слободне зоне Пирот употребу унутрашњег водног транспорта као најекономичнијег и најефикснијег вида транспорта за увоз сировина и извоз финалних производа у или из Руске Федерације, Белорусије, Азербејџана, итд. Проширење Луке Прахово укључује изградњу додатних складишних капацитета, као и проширење оперативног пристаништа и набавку додатних порталних дизалица.