You are here

Проширење капацитета Луке Сремска Митровица

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Проширење капацитета Луке Сремска Митровица

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Извођач радова ће бити изабран 2021. године

Надзор: 

Надзор над извођењем радова ће бити изабран 2021. године

Пројектант: 

Конзорцијум 1. „EHTING“ d.o.o. Београд, 2. „TRIOPROJEKT“ d.o.o.Београд, 3. „UTVING VS“ d.o.o.Београд, 4. „GEO-TEST“ d.o.o. Београд, 5. „GEO-PROJEKT SM“ d.o.o.Сремска Митровица, 6. VV PROING d.o.o.Београд

Значај пројекта: 

Овај пројекат ће омогућити привредним субјектима који послују у Сремској Митровици, али и у осталиом деловима Сремског управног округа (Сремска Митровица, Шид, Инђија, Рума, Пећинци, Ириг) да пласирају своје производе на ино тржиште, односно планирају набавку и увоз потребних сировина за производњу под далеко повољнијим условима, имајући у виду да је водни транспорт најјефтинији вид транспорта за превоз већих количина роба.

Статус пројекта: 

У току је израда техничке документације

Вредност инвестиције: 

21,15 милиона евра

Почетак пројекта: 

март 2020. године

Завршетак пројекта: 

новембар 2024. године

Извор финансирања: 

50% из буџета РС, а 50% ће бити обезбеђено из Оквирног зајма за развој лучке инфраструктуре Европске инвестиционе банке

Опис пројекта: 

Циљ пројекта је проширење капацитета Луке Сремска Митровица изградњом нафтног терминала, терминала за претовар расуте робе (пољопривредни производи и речни агрегати), као и проширење контејнерског терминала.

Имајући у виду развијену индустријску зону која се налази у залеђу Луке Сремска Митровица, као и потребу привредних субјеката који послују у Сремској Митровици, али и у осталиом деловима Сремског управног округа (Сремска Митровица, Шид, Инђија, Рума, Пећинци, Ириг) да у већој мери користе водни транспорт за превоз већих количина робе на већој удаљености, Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије за период 2015-2025. године препозната је потреба за проширивањем лучког подручја ове луке у циљу изградње нових лучких капацитета.

Саставни део овог пројекта ће бити и уређење критичног сектора „Сремска Митровица“ који представља један од пет критичних сектора за пловидбу на реци Сави.