You are here

Реализација пројеката железничке инфраструктуре („НОВИ“ РУСКИ КРЕДИТ)  

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

Реализација пројеката железничке инфраструктуре („НОВИ“ РУСКИ КРЕДИТ)
 

 

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије”

Извођач: 

RZD International

Пројектант: 

Компонента 1: НИАС

 

Компонента 2: Саобраћајни институт ЦИП и ЦРДЦ

 

Компонента 3 DB Engineering & Consulting GmbH 

Значај пројекта: 

Компонента 1 - Пројекат је од великог значаја за Републику Србију имајући у виду да је изградња диспечерског центра за јединствено управљање железничким саобраћајем први корак у остваривању ефикасног и безбедног функционисања железничког саобраћаја у Републици Србији.

 

Компонента 2 - Пројекат је од великог значаја за Републику Србију имајући у виду да обухвата средства за завршетак изградње пруге за брзине до 200 km/h од Београда до Суботице, као и изградњу диспечерског центра за јединствено управљање железничким саобраћајем.

 

Компонента 3 - Пројекат је од великог значаја за Републику Србију имајући у виду да обухвата реконструкцију и модернизацију пруге Београд – Врбница - државна граница са Црном Гором која је од великог стратешког значаја као једина железничка веза између Србије и Црне Горе.  

 

Статус пројекта: 

Компоненте пројекта: Уговором је предвиђена реализација 3 пројекта из домена пројектовања и изградње железничке инфраструктуре:

 

Компонента 1 - Пројекат изградње Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији

 

У току је израда техничке документације чији завршетак се очекује у октобру 2021. године. Анексом бр. 1.2 кoји се односи на извођење радова утврдиће се финална вредност радова. У току је усаглашавање овог анекса.

 

Компонента 2 - Радови на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова – Нови Сад (40,4 km)

 

У току је извођење радова чији је рок за завршетак je крај 2021. године.

 

Компонента 3 - Реконструкција и модернизација пруге Ваљево – Врбница – државна граница са Црном Гором (209,8 km)

 

У току је израда техничке документације чији завршетак се очекује у септембру 2022. године

Вредност инвестиције: 

Компонента 1 - 117.360.000,00 евра (процена)

 

Компонента 2 – 58.727.122,99 ЕУР („нови“ руски кредит) и 58.934.952,00 долара (Анекс 3 Комрецијалног уговора са кинеским извођачем) укупно 117.661.474,99 евра

 

Компонента 3 - 20.943.667,51 евра

Почетак пројекта: 

Компонента 1 – Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2021. године.

Компонента 2 – Радови су почели у јануару 2021. године.

Компонента 3 – Пројектовање је започето септембра 2020. године.

Завршетак пројекта: 

Компонента 1 - Завршетак радова се очекује у 2024. године.

Компонента 2 - Завршетак радова се очекује до краја октобра 2021. године.

Компонента 3 – Рок за завршетак техничке документације је септембар 2022. године

 

 

Извор финансирања: 

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, износ кредитних средстава је 172,5 милиона евра (75% од укупне вредности пројеката), а учешће из буџета РС биће 57,5 милиона евра (25% од укупне вредности пројеката).

 

 

 

 

Опис пројекта: 

Компонента 1 - Пројекат обухвата пројектовање и изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова.

 

Компонента 2 - Пројекат обухвата изградњу опште грађевинске инфраструктуре и електротехничке инфраструктуре за изградњу контактне мреже и електроенергетских построjења за брзине саобраћаја до 200 km/h. У оквиру Анекса 3 Комерцијалног уговора са кинеским извођачем предвиђени су радови који обухватају набавку и испоруку опреме, уградњу, тестирање и пуштање у рад сигнално сигурносних подсистема, и телекомуникационих и управљачких подсистема на деоници Стара Пазова – Нови Сад.

 

Компонента 3 - Припрема техничке документације за реконструкцију и модернизацију пруге Ваљево – Врбница – државна граница са Црном Гором.