You are here

Реконструкција и доградња Постројења за пречишћавање воде Бериловац у Пироту

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Реконструкција и доградња Постројења за пречишћавање воде Бериловац у Пироту

Инвеститор: 

ЈКП ”Водовод” Пирот

Финансијер: 

МГСИ – Република Србија, KfW

Извођач: 

МПП Јединство

Значај пројекта: 

Реконструкција фабрике воде Бериловац у Пироту представља најзначајнији пројекта за град/општину јер се овом реконструкцијом/доградњом фабрика воде које је пуштена у рад почетком 80. година прошлог века у потпуности модернизује увођењем новог система филтрације воде (затворени пешчани филтери под притиском), који ће осигурати отклањање повећане мутноће у води која се јавља при обилним падавинама/топљењу снега, као и обезбедити несметани рад фабрике воде у наредним деценијама у пуном капацитету од 270 л/с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредност инвестиције: 

1.386.998,48 ЕУР (очекивана коначна вредност 1,7 мил ЕУР)

Почетак пројекта: 

5. март 2018.

Завршетак пројекта: 

08.10.2019 године

Опис пројекта: 

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.

 

 

Степен физичке реализације: 

Активности везано за издавање употребне дозволе:

 

Комисија за технички преглед извршиула је увид у постојећу документацију и дали су следећи списак недостатака:

1.       Сагласили смо  се да би  Изјава  инвеститора,  надзора  и  извођача,  којом  се  констатује  да  приликом  извођења  радова  што  се  тиче  технологије  није  дошло  до  одступања  од  ПЗИ,  могла  да се  користи  у  смислу  да је  уграђена  сва  опрема  предвиђена  по ПЗИ. Овде  сада  треба  направити  изузетак  и  неко  од  представниика  Инвеститора,  Надзора  и  Извођача  да  констатује  да  из  одређених  разлога  није  уграђена, а  предвиђена,  следећа  опрема :

- лабораторијска  опрема  под  тачком  4  предмера

- опрема  за  теренска  мерења  под  тачком  5  из  предмера

- хоризонтални  заштитни  контејнер  за  резервоар  хлора  под  тачком  7.1. из  предмера

2.       Што се тиче  квалитета  испоручене  опреме,  атеста  и  радова  недостаје:

- извештај  овлашћене  лабораторије  о  квалитету  испоручене  пешчане  испуне  и  антрацита

- извештај  овлашћене  лабораторије  о  финалном  испитивању  пречишћене  воде  која  се  испоручује  у  мрежу

- Извештај  о  испитивању  пречишћене  воде  из  лагуне  и  муља,  као  и

-одређивање  места  одлагања  муља

- атести  за:  опрему  за  неутрализацију  воде  (тачка  1  предмера),  опрему  за  дозирање  полиелектролита  (тачка  2  предмера),  опрему  за  процесна  мерења  (тачка  6  предмера),  опрема  за  дезинфекцију  хлором  (тачка  7  предмера)

-гарантни  листови  за  наведену  испоручену  опрему

3.       Треба доставити:

- Записник  о  функционалној  проби  постројења  и

- Записник  о  обуци  радника  за  руковање  уграђеном  опремом  потписано  од  стране  свих  учесника  у  обуци .

Попуњавање документације очекује се до 29.10. 2019. Истог дана предвиђено је хидраулично испитивање за максимално оптерећење од 330 л / сец.

Очекивано време за добијање готовог извештаја о техничком пријему објекта је kraj октобра 2019. године.

 

Планиране активности

Консултант ће наставити да прати и да на недељној бази извештава надлежно министарство о напретку у процесу прибављања употребне дозволе.

 

Тренутно стање:

 

  • На основу разговора са оператерима и њиховом досадашњем искуству у раду са SCADA-а системом за управљањем радом постројења, нису уочени битни недостаци
  • Асфалтирање саобраћајница у кругу ППОВ Бериловац заврешено је дана 12.12.2019.
    Постављена је и нова капија на улазу у круг ППОВ Бериловац.
  • Надзорни орган и Инвеститор прегледају Грађевинску књигу за последњу привремену ситуацију. Након што се са Извођачем разјасне поједине ставке очекује се потписивање Грађевинске књиге.
  • Извођач ће наредних дана, припремити и предати Инвеститору сву преосталу потребну документацију (атесте за уграђену опрему и материјале, упутства за употребу опреме, Пројекат Изведеног објекта и др.) која је Инвеститору неопходна у даљој процедури Техничког пријема објекта и исходовању Употребне дозволе за објекат. Већи део документације је већ достављен
  • Од стране Инвеститора добијена је информација да је формирана комисија за технички преглед (од расположивих кадрова на локалу).

Званично обавештење/именовање комисије за технички пријем објекта ће уследити у наредним данима након завршетка радова на изради саобраћајница