You are here

Реконструкција и доградња ППВ Бресје у Алексинцу

Носилац пројекта: 

Град Алексинац

Назив пројекта: 

Реконструкција и доградња ППВ Бресје у Алексинцу

Инвеститор: 

ЈКП ”Водовод” Алексинац

Финансијер: 

МГСИ – Република Србија, KfW

Извођач: 

ЈВ Градитељ НС – Хигра – Морава ИН

Значај пројекта: 

Реконструкција фабрике воде Бресје у Алексинцу представља најзначајнији пројекат за град/општину јер се овом реконструкцијом/доградњом фабрика воде које је пуштена у рад почетком 80. година прошлог века у потпуности модернизује увођењем новог система филтрације воде (ЛЕОПОЛД филтери јединствени у овом делу Европе), као и увођењем система за озонизацију воде који ће осигурати несметани рад фабрике воде у наредним деценијама у пуном капацитету од 330 л/с.

 

 

 

 

Вредност инвестиције: 

2.824.957,08 ЕУР (вредност окончане ситуације 3.254.178, 94 мил ЕУР)

Почетак пројекта: 

18. 12. 2017.

Завршетак пројекта: 

1. 5. 2019. (завршени радови, извршена примопредаја објекта)

Степен физичке реализације: 

Активности везано за издавање употребне дозволе:

 

·         Комисија за технички преглед извршила је увид у постојећу документацију и дали су следећи списак недостатака:

1.       Сагласили смо  се да би  Изјава  инвеститора,  надзора  и  извођача,  којом  се  констатује  да  приликом  извођења  радова  што  се  тиче  технологије  није  дошло  до  одступања  од  ПЗИ,  могла  да се  користи  у  смислу  да је  уграђена  сва  опрема  предвиђена  по ПЗИ. Овде  сада  треба  направити  изузетак  и  неко  од  представниика  Инвеститора,  Надзора  и  Извођача  да  констатује  да  из  одређених  разлога  није  уграђена, а  предвиђена,  следећа  опрема :

- лабораторијска  опрема  под  тачком  4  предмера

- опрема  за  теренска  мерења  под  тачком  5  из  предмера

- хоризонтални  заштитни  контејнер  за  резервоар  хлора  под  тачком  7.1. из  предмера

2.       Што се тиче  квалитета  испоручене  опреме,  атеста  и  радова  недостаје:

- извештај  овлашћене  лабораторије  о  квалитету  испоручене  пешчане  испуне  и  антрацита

- извештај  овлашћене  лабораторије  о  финалном  испитивању  пречишћене  воде  која  се  испоручује  у  мрежу

- Извештај  о  испитивању  пречишћене  воде  из  лагуне  и  муља,  као  и

-одређивање  места  одлагања  муља

- атести  за:  опрему  за  неутрализацију  воде  (тачка  1  предмера),  опрему  за  дозирање  полиелектролита  (тачка  2  предмера),  опрему  за  процесна  мерења  (тачка  6  предмера),  опрема  за  дезинфекцију  хлором  (тачка  7  предмера)

-гарантни  листови  за  наведену  испоручену  опрему

3.       Треба доставити:

- Записник  о  функционалној  проби  постројења  и

- Записник  о  обуци  радника  за  руковање  уграђеном  опремом  потписано  од  стране  свих  учесника  у  обуци .

Попуњавање документације очекује се до 29.10.2019. Истог дана предвиђено је хидраулично испитивање за максимално оптерећење од 330 л / сец.

Очекивано време за добијање готовог извештаја о техничком пријему објекта је kraj октобра 2019. године.

Планиране активности

Консултант ће наставити да прати и да на недељној бази извештава надлежно министарство о напретку у процесу прибављања употребне дозволе.