You are here

Уређења критичних сектора на реци Сави

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Уређења критичних сектора на реци Сави

Инвеститор: 

МГСИ

Извођач: 

Извођач радова за критичне секторе „Камичак”, „Шабац“ „Сремска Митровица“ и „Кленак“: МГСИ, Дирекција за водне путеве

Надзор: 

Надзор над радовима на критичном сектору „Ушће Дрине и Саве“  ће бити изабран у другом кварталу 2021. године

Пројектант: 

За критични сектор „Ушће Дрине и Саве“  - WYG International (NL) - Lead; Egis International (FR); COWI A/S (DK); Danish Refugee Council (DK); and System Transport Planning Consultants (GR)

Значај пројекта: 

Реализација пројекта утицаће на повећање безбедности пловидбе и већи обим саобраћаја на реци Сави. Пројекат обухвата багеровање речног наноса и изградњу хидротехничких објеката како би се  обезбедили прописани габарити пловног пута током 265 дана у години без обзира на водостај.

Статус пројекта: 

- У новембру 2017. године завршени су радови на уређењу првог критичног сектора „Камичак” на реци Сави од км 87 до км 83. Радови су обухватили багеровање речног наноса у циљу обезбеђивања прописаних габарита пловног пута.

- Багеровање сектора „Шабац” подељено је на две деонице. Радови на првој деоници су отпочели у августу 2018. године. Након прекида током зимског периода, радови су настављени половином јуна и завршени у септембру. Радови на другој деоници (km 101,3 до 100.5 km) обављени су у периоду од октобра до децембра 2019. године. Урађено је око 50% предвиђених радова због наглог пораста водостаја у новембру који је онемогућио да се радови заврше у целини. Радови ће се наставити у 2020. години чим се стекну хидролошки услови и трајаће око 45 дана.

- У септембру 2019. године отпочео је рад на изради техничке документације (Претходна студија оправданости са Генералним пројектом, Студије оправданости са Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозволу, као и тендерска документација) за хидротехничке и багерске радове на уређењу критичног сектора „Ушће Дрине и Саве”, која се финансирају из средстава ЕIB ERI ТА гранта.

Вредност инвестиције: 

9 милиона евра

Почетак пројекта: 

јул 2017. године

Завршетак пројекта: 

децембар 2024. године

Извор финансирања: 

Буџет РС за критичне секторе „Камичак”, „Шабац“ „Сремска Митровица“ и „Кленак“.

За извођења радова на критичном сектору „Ушће Дрине и Саве“ 50% потребних средства обезбеђено је на основу Финансијског уговора за развој речне транспортне инфраструктуре између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, док ће се за преосталих 50% аплицирати за средства из WBIF.