You are here

Увођење преноса говора и података за потребе сервиса контроле летења коришћењем IP протокола - IP радио-релејна мрежа

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

Назив пројекта: 

Увођење преноса говора и података за потребе сервиса контроле летења коришћењем IP протокола - IP радио-релејна мрежа

Инвеститор: 

SMATSA доо

Извођач: 

Novatel d.o.o.

Надзор: 

Надзор над реализацијом уговора врши инвеститор

Пројектант: 

Група понуђача: Šiping doo Beograd, Kvalitet AD Niš, RTTE Consulting doo, Roaming Network doo Beograd – Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио-фреквенција

Значај пројекта: 

Замена постојеће радио-релејне мреже којој истичу ресурси, новом мрежом која ће омогућити миграцију на IP протокол и повезивање нових локација (РС Бесна кобила)

Статус пројекта: 

У току је коначни пријем система у првој (од две) фазе пројекта

Вредност инвестиције: 

457.359,20 евра

Почетак пројекта: 

новембар 2018. године

Завршетак пројекта: 

новембар 2020. године

Извор финансирања: 

Сопствена средства

Опис пројекта: 

Пројектом је предвиђена замена радио-релејних система на свим постојећим релацијама (7 релација у Републици Србији) због престанка подршке произвођача за ову опрему, као и проширење радио-релејне мреже на две нове локације које се уводе у систем SMATSA доо (нова радарска станица Бесна кобила и Технички центар контроле летења)

Степен физичке реализације: 

90%

Степен финансијске реализације: 

35,28%