You are here

Водоснабдевање 1 и 2 – Северна и Јужна Србија 13 градова (величина између 50,000 и 150,000 становника) у Србији

Носилац пројекта: 

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Водоснабдевање 1 и 2 – Северна и Јужна Србија 13 градова (величина између 50,000 и 150,000 становника) у Србији

Инвеститор: 

Јавна комунална предузећа за водоснабдевање

Извођач: 

Различита грађевинска предузећа

Надзор: 

Јавна комунална предузећа за водоснабдевање

Пројектант: 

различита пројектантска предузећа

Значај пројекта: 
Обезбеђење одрживог и континуираног снабдевања становништва водом за пиће задовољавајућег квалитета у складу са домаћом законском регулативом и препорукама Светске здравствене организације, је испуњење критеријума за придруживање Европској Унији. Истовремено се спроводе и институционалне мере у ЈКП које имају за циљ подизање ефикасности у пословању, потпуну покривеност трошкова пословања, (трошкова производње и дистрибуције воде и трошкова одржавања), како више не би била на терету општинских и градских буџета
Побољшања стратегије сектора вода и значајне инвестиције у модерно интегрисаном систему SWM постају све важније обзиром на тежње Србије о испуњењу ЕУ стандарда у оквиру преговора о приступању ЕУ
Статус пројекта: 

Студије изводљивости су завршене. Идејни и пројекти за извођење су завршени. Тендери за изградњу и изградња је у току.

 

 

 

 

 

 

Вредност инвестиције: 

EUR 80,600,000 за пројектовање и извођење радова

Почетак пројекта: 

2013. година

Завршетак пројекта: 

2017. година

Извор финансирања: 

СР Немачка, KFW и Република Србија

Опис пројекта: 

Програм обухавата 13 градова (величина између 50,000 and 150,000 становника) у Србији. У Програму се реализује укупно преко 120 различитих пројеката.

Прва фаза Програма 1 у износу од 11,3 милиона евраје реализована у 8 општина/градова у централној и северној Србији (Сомбор, Вршац, Панчево, Смедерево, Шабац, Краљево, Лозница, Сремска Митровица). У оквиру ове фазе Програма су поред израде студија изводљивости и институционалне подршке реализоване и ургентне инвестиционе мере којима је замењено око 28.000 водомера, 21 км дотрајалих цеви, 28 пумпи, реконструисано постројење за прераду воде, набављена опрема за детекцију цурења у мрежи.

Друга фаза Програма 1 у износу од 42,5 милиона се реализује у 7 градова/општина централне и северне Србије: Сомбор, Вршац, Панчево, Смедерево, Шабац, Краљево, Лозница. Поред наставка институционалне подршке, при крају је реализација замене и уградње 250 км водоводних цеви, 7км канализационих цеви, изградња 2 постројења за пречишћавање воде укупног капацитета 500л/с, 2 пумпне станице, 2 резервоара, 4 бунара, инсталирање система за аутоматско управљање и надзор система водоснабдевања.

Прва  фаза  Програма 2  вредности 1,8 милиона евра,  реализована је у 6 општина/градова јужне Србије (Лесковац, Врање, Јагодина, Трстеник, Пирот, Алексинац) где су дефинисане приоритетне инвестиционе мере студијама изводљивости и пружена институционална подршка комуналним предузећима.

Друга фаза Програма 2, у износу 25 милиона евра се реализује у 6 градова/општина јужне Србије: Лесковац, Врање, Јагодина, Трстеник, Пирот, Алексинац. Поред наставка институционалне подршке, у току је реализација дефинисаних инвестиционих мера израде пројектне документације и  реконструкција и проширење постојеће водоводне мреже, изградња резервоара, бунара, постројења за пречишћавање воде, црпних станица, инсталација система за аутоматско управљање и надзор и изградња канализационе мреже.

 
Степен физичке реализације: 

58%

Степен финансијске реализације: 

58%