You are here

Водоснабдевање 5 – Централна Србија 8 градова (величине између 50.000 и 150.000 становника) у Србији

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Водоснабдевање 5 – Централна Србија 8 градова (величине између 50.000 и 150.000 становника) у Србији

Инвеститор: 

Јавна комунална предузећа за водоснабдевање

Извођач: 

Различита грађевинска предузећа

Надзор: 

Јавна комунална предузећа за водоснабдевање

Пројектант: 

Различита српска пројектантска предузећа 

Значај пројекта: 
Обезбеђење одрживог и континуираног снабдевања становништва водом за пиће задовољавајућег квалитета у складу са домаћом законском регулативом и препорукама Светске здравствене организације, је испуњење критеријума за придруживање Европској Унији. Истовремено се спроводе и институционалне мере у ЈКП које имају за циљ подизање ефикасности у пословању, потпуну покривеност трошкова пословања, (трошкова производње и дистрибуције воде и трошкова одржавања), како више не би била на терету општинских и градских буџета.
Побољшања стратегије сектора вода и значајне инвестиције у модерно интегрисаном систему SWM постају све важније обзиром на тежње Србије о испуњењу ЕУ стандарда у оквиру преговора о приступању ЕУ.
Статус пројекта: 

Студије изводљивости су завршене. Идејни и пројекти за извођење су завршени. 

Вредност инвестиције: 

EUR  20.000.000 за пројектовање и извођење радова

Почетак пројекта: 

10.12.2019.

Завршетак пројекта: 

10.05.2020.

Извор финансирања: 

СР Немачка, KFW и Република Србија

Опис пројекта: 

Програм се спроводи у припремној фази у 8 градова/општина које су испуниле критеријуме и чије су инвестиционе потребе у области водоснабдевања у складу са концептом програма: Аранђеловац, Прокупље, Кикинда, Стара Пазова, Ваљево, Врбас, Параћин и Књажевац.

У првој фази која је почела у септембру 2014. године средства су намењена за израду студија изводљивосити и дефинисање инвестиционих мера којима ће се побољшати постојећи системи водоснабдевања и који ће се спроводити у Фази 2. Утврђују се приоритети и висина инвестиционог улагања израђују се терифне студије о кретању цене воде у периоду спровођења инвестиција и отплате кредита.. Такође се ради на изради споразума о уређењу односа оснивача и ЈКП. Прикупљају се подаци о пословању комуналних предузећа, врши се обука људи за коришћење нових методологија пословања коко би се побољшао степен наплате ,дефинисале мере за смањење губитака у мрежи и побољшало финасијско пословање.

Фаза 2  Програма је инвестициона фаза у износу од 20.000.000€ и ове године би требала да крене изградња постројења за пречишћавање пијаће воде и рехабилитација и проширење водоводне мреже, резервоара и пумпних станица.