You are here

Одељење за обједињену процедуру

У Одељењу за обједињену процедуру обављају се послови који се односе на: поступак спровођења обједињене процедуре кроз централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката, а нарочито размена докумената и поднесака у обједињеној процедури, размењивање поднесака и докумената укључујући и техничку документацију; израђивање и издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, вођење и садржина регистра обједињених процедура, као и други послови из делокруга Одељења. 

У Одељењу  за обједињену процедуру образују се уже унутрашње јединице: