You are here

Секретаријат министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровскe, информатичке, административне послове, послове јавних набавки, правне послове, послове који су везани за организациона и друга питања којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица Министарста, послове финансијског управљања и контроле за Министарство; тајност података; узбуњивање; послове одбране; безбедност и здравље на раду; послови у области управљања сукобом интреса; израда Плана интегритета Министарства; посебно стручно усавршавање државних службеника и запослених у Министарству у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности Министарства; координацију и спровођење кадровских послова Министарства; вођење евиденција и управљање базом података из области радних односа као и друге потребне евиденције из делокруга Секретаријата; сарадњу са другим органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и Државним правобранилаштвом; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Секретаријату и друге послове из делокруга Секретаријата.

Војкан Томић

в.д. секретарa министарства
011/3616-521