You are here

Одељење за правне, кадровске и опште послове


 У Одељењу за правне, кадровске и опште послове обављају се послови који се односе на: припрему аката који се односе на организацију и рад Министарства; пружање правне помоћи секторима Министарства, у вези са кадровским пословима и пословима државне управе;израду интерних општих и појединачних аката из делокруга Секретаријата; поступање по захтевима државног правобранилаштва у вези са судским поступцима, прекршајном поступку и поступцима по привредним преступима; припрему предлога аката за Владу за постављења и разрешења лица на функцијама у Министарству, органима управе у саставу Министарства и органима за које је надлежно Министарство; израду плана интегритета, послове безбедности и здравља на раду, послове народне одбране и послове везане за ванредне ситуације, поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности; тајност података, послова у вези са информатичким системом; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства; функционисање возног парка, као и други послови из делокруга Одељења.

 

 

У Одељењу за за правне, кадровске и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице: