You are here

ЦЈН 10/2023 НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 1.000.000,00 ДИНАРА) ПАРТИЈA 2– ЛАПТОП РАЧУНАРИ ТИП 2