You are here

ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ТИПСКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА НА ОТПОРНОСТ ПРЕМА ПОЖАРУ И О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕНОГ РАДА ОВЛАШЋЕНЕ ЗА АТЕСТИРАЊЕ ТИХ ПРОИЗВОДА