You are here

Претходно обавештење које се односи на јавну набавку услугa израде Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење

Документи: