You are here

Услуга израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница са израдом идејног пројекта са студијом опр... ЈН 34/2017