You are here

Даница Ускоковић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – СЕКТОР ЗА СТАМБЕНУ И АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Рођена је 1988. године у Ужицу.

 

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду, јуна 2011. године, на правосудно-управном смеру, а мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, Трговинскоправни модул, завршила је 2014. године, са просеком 9,25.

 

Основну школу похађала у Косјерићу, а гимназију „Свети Сава“ у Пожеги.

 

Приправнички стаж обавила у адвокатској канцеларији, као сарадник-волонтер.

 

Од децембра 2012. до 2014. године, запослена у Министарству грађевинарства и урбанизма, Одељење за енергетску ефикасност и грађевинске производе, на пословима контроле поднетих захтева и иностраних исправа о усаглашености, изради предлога решења за формирање комисије, као и изради предлога решења о признавању иностраних исправа о усаглашности (сертификат, извештај о испитивању, декларација о усаглашености, уверење о контролисању или други документ којим се потврђује усаглашеост производа са захтевима иностраног техничког прописа), те изради решења о испуњености услова за издавање сертификата о енергетским својствима објекта високоградње – енергетског пасоша. У истом периоду, радила и у Одељењу за грађевинске послове, на провери података поднетих захтева за издавање грађевинских и привремених грађевинских дозвола и изради предлога решења грађевинских дозвола, решења за изградњу објеката и извођење радова, за које се не издаје грађевинска дозвола.


У периоду од априла 2014. до 2019. године, запослена у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у Сектору за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење, на пословима другостепеног решавања по жалбама на решења о одређивању земљишта за редовну употребу објеката и формирању грађевинске парцеле, другостепеног решавања по жалбама на закључке по захтеву за конверзију земљишта, другостепеног решавања по жалбама на одлуке Инжењерске коморе Републике Србије, као и другостепеног решавања по жалбама на акте првостепених органа за доделу државне помоћи за отклањање последица поплава из маја 2014. године. Поред тога, радила на пословима припреме предлога закључака и учествовала у раду Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде. Радила на припреми предлога мишљења о примени закона и других прописа у области изградње објеката, грађевинског земљишта, озакоњења објеката, просторног и урбанистичког планирања, претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту. Обављала нормативне послове из надлежности сектора и учествовала у изради и правно-техничој редакцији 15 текстова нацрта закона, измена и допуна закона и предлога правилника и уредби.

 

Од новембра 2019. године, руководилац Групе за правне послове у Одељење за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност.

 

Децембра 2020. године, постављена на место вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност.

 

Говори енглески језик.