You are here

Одељење за инспекцијске послове транспорта опасне робе

У Одељењу за инспекцијске послове транспорта опасне робе обављају се послови инспекцијског надзора над спровођењем закона и других прописа којима се уређује транспорт опасне робе; преузимање превентивних мера, предлагање и преузимање мера из законских овлашћења; израду извештаја и анализу у вези са применом прописа који су предмет надзора; вођење евиденција као и други послови из делокруга Одељења.