You are here

Одељење за планирање урбаног развоја

У Oдељењу планирање урбаног развоја обављају се послови који се односе на: давање сагласности на урбанистичке планове у складу са законом; пружање стручне помоћи у припремању и доношењу урбанистичких планова; давање предлога за именовање чланова комисије за планове, пружању стручне помоћи и учествовању у раду комисија за планове јединица локалне самоуправе; давање података и услова за израду планских докумената по захтеву носиоца израде плана; вођење евиденције о урбанистичким плановима за које је издата сагласност министра надлежног за послове урбанизма; вођење евиденције о донетим урбанистичким плановима и анализа података у циљу оцене стања урбаног развоја у насељима Републике; учествовање у поступцима јавног увида и раног јавног увида у планске документе; припремање и израда анализа, студија, извештаја, информација и других материјала из области планирања урбаног развоја; давање/припремање стручних мишљења о примени прописа из делокруга Одељења/Сектора; припремање мишљења на нацрте закона и других прописа које припремају/предлажу друга министарства, посебне организације и други органи и организације, односно прописе које доносе имаоци јавних овлашћења, у складу са законом; учествовање у припреми стручних основа за израду прописа у области планирања и уређења простора и насеља; стручна провера планске документације за утврђивање јавног интереса; давање мишљења о исправности планске документације за утврђивање јавног интереса; праћење и анализа примене прописа у области планирања урбаног развоја; предлагање и извршавање мера за унапређење стања у простору и насељима Републике; су/финансирање израде урбанистичких планова и националних програма којима се уређује политика урбаног рзавоја, урбана обнова и реконструкција и сл; сарадња са донаторима, сарадња са донаторима, међународним организацијама, другим државним органима и локалним самоуправама и стручним организацијама у поступку припреме и реализације пројеката, стратегија, планова и програма у области планирања урбаног развоја; сарадња са органима и организацијама локалних заједница, стручним институцијама и струковним организацијама у области планирања  урбаног развоја; иницирање, припремање и спровођење одговарајућих програма и пројеката којима се афирмише област планирања урбаног развоја у јавности; иницирање и координација активности на идентификацији потреба за међународном помоћи у области планирања урбаног развоја; праћење и анализа међународно - правних инструмената и политике урбаног развоја ЕУ; учествовање у припреми националне политике одрживог урбаног развоја; припремање извештаја о стању урбаног развоја насеља Републике; дигиталну припрему и чување планских докумената; припремање Интернет презентације планских докумената; обезбеђивање доступности информација од јавног значаја у процесу израде и доношења планских докумената; успостављање и развој инфраструктуре података у складу са INSPIRE директивом; одређивање и обезбеђивање услова за приступ подацима којима располаже Министарство у области просторног планирања и урбанизма; одржавање и ажурирање електронске базе података о планским документима; формирање извештаја, графикона и табеларних приказа и припрема података за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и у поступку озакоњења објеката; припремање података по захтеву имаоца јавних овлашћења, стручне и шире јавности; остваривање сарадње са органима локалне самоуправе за потребе ажурирања ГИС базе података о планским документима; координација са јединицама локалне самоуправе у циљу вођења базе података о планским документима; иницирање, припремање и издавање сталних, повремених и пригодних издања из области планирања урбаног рзавоја; обављање студијско-аналитичких, документационихм статистичко-евиденционих, информатичких, стручно-оперативних, канцеларијских (административно-техничких), као и други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за планирање урбаног развоја образују се: