You are here

Одсек за превоз путника у друмском саобраћају

У Одсеку за превоз путника обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у области превоза путника; учествовање у правној обради нацрта закона и предлога других прописа из области друмског саобраћаја; учествовање у припреми мишљења на нацрте закона и других аката чији су предлагачи други органи државне управе; пружање правне помоћи у припремању управних аката у првом степену у области друмског саобраћаја; припремање нацрта управних аката које доносе други надлежни органи у другом степену и аката у вези са управним споровима и другим судским поступцима из области друмског саобраћаја; припрему мишљења, извештаја и информација из области друмског саобраћаја, обављање и припрему предлога основа за вођење преговора и закључивање мултилатералних и билатералних споразума у области превоза путника; издавање дозвола за међународни превоз путника; праћење и анализу обављања међународног превоза путника; припрему мишљења о бонитету превозника који обављају међународни превоз путника; одобравање редова вожње за нове линије у међународном линијском превозу путника; праћење и анализу обављања међународног линијског превоза путника; утврђивање испуњености услова за рад аутобуских станица; ажурирање и вођење база података аутобуских станица; регистрацију и оверу редова вожње у међумесном линијском превозу путника; вођење регистра оверених редова вожње у међумесном линијском превозу путника; брисање редова вожње из регистра редова вожње и вођење базе података о брисаним и одјављеним редовима вожње; сарадњу са Привредном комором Београда; регионалним привредним коморама, Привредном комором Србије; учествовање у дефинисању подстицајних мера за унапређење развоја међународног линијског превоза путника; сарадњу са органима других земаља надлежним за област транспорта и органима и институцијама у Републици Србији, учествовање у изради и праћењу спровођења циљева дефинисаних акционим планом Стратегије развоја саобраћаја, учествује у усклађивању прописа из делокруга Одељења са релевантним прописима ЕУ, као и други послови из делокруга Одсека.

Одсек за превоз путника у друмском саобраћају-међународни

011/2929-768 (радним данима од 10-13 часова), 011/2929-770 (радним данима од 10-13 часова)
drumski.putnicki@mgsi.gov.rs