You are here

Одсек за превоз терета у друмском саобраћају

У Одсеку за превоз терета обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у области међународног превоза терета; дефинисање приоритета и смерница за унапређење услова одвијања друмског транспорта кроз координисану сарадњу са институцијама у земљи и иностранству а у циљу остваривања интереса транспортне привреде; учествовање у припреми и раду релевантних мешовитих комисија и других међународних форума, институција и организација; размену, расподелу, издавање и контролу коришћења појединачних, временских и мултилатералних дозвола за превоз терета; развој робних терминала за потребе интермодалног транспорта, примену радних процедура у вези са разменом, издавањем и раздуживањем мултилатералних и билатералних дозвола за међународни превоз терета, евидентирања обављених превоза средствима интермодалног транспорта (РО-ЛА), пријем и обраду захтева за редовне ревизије и годишњи план; учествовање у изради и праћењу спровођења циљева дефинисаних акционим планом Стратегије развоја саобраћаја, учествује у усклађивању прописа из делокруга Одељења са релевантним прописима ЕУ, као и други послови из делокруга Одсека.

Одсек за превоз терета у друмском саобраћају

011/29-29-745 011/29-29-746 (радним данима од 10-13 часова)