You are here

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА  I РЕДА БРОЈ 21 НОВИ САД–РУМА–ШАБАЦ И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 19 ШАБАЦ–ЛОЗНИЦА

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА  I РЕДА БРОЈ 21 НОВИ САД–РУМА–ШАБАЦ И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 19 ШАБАЦ–ЛОЗНИЦА

Инвеститор: 

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

Финансијер: 

Буџет РС

Значај пројекта: 

Предметне измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене je доношење најбоље варијанте обилазнице око Руме и то вишекритеријумским вредновањем, које је извршено применом поступка познатог под називом збирна табела процене, која обухвата свеобухватну процену кроз сагледавање техничке изводљивости, економске оцене, процене утицаја на животну средину, утицаја на просторне последице и процену ризика пројекта. Граница обухвата измене и допуне Просторног плана, обухвата делове територије општине Рума и то целу катастарску општину Рума. Измена и допуна Просторног плана садржи детаљну разраду за планиране намене, као и плански основ у смислу директног спровођења и спроводиће се локацијским условима и урбанистичким пројектима у складу са законом.

Статус пројекта: 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад–Рума–Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница објављена је у „Службеном гласнику РС” број 88/17. У току је прибављање мишљења на предлог Уредбе о утврђивању Измена и допуна Просторног плана на основу Извештаја о обављеном јавном увиду.

Вредност инвестиције: 

6.000.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета у децембру 2017. године, када је потписан уговор са обрађивачима.

Завршетак пројекта: 

Фебруар 2019. године