You are here

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије”

Финансијер: 

Средства нису из буџета РС

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења услова за побољшање саобраћајног положаја подручја и остваривање квалитетних веза са европским саобраћајним правцима, као и за повећање атрактивности подручја за развој индустрије, туризма и других привредних грана. Изменама и допунама Просторног плана који ће садржати и елементе детаљне регулације створиће се одговарајући плански основ у смислу директног спровођења, као и за прибављање одговарајућих дозвола у складу са законом. Израдом измена и допуна, деоница од Новог Сада до Суботице, односно државне границе, била би израђена са елементима за директно спровођење на основу правила уређења и правила грађења.

Статус пројекта: 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне наменеинфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Суботица–државна граница (Келебија) објављена је у „Службеном гласнику РС” број 108/17. Обављен је рани јавни увид, у периоду од 20. јуна до 4. јула 2018. године. У току је израда Нацрта просторног плана.

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета је потписивањем уговора између обрађивача и инвеститора.

Завршетак пројекта: 

Јул 2019. године