You are here

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е80, ДЕОНИЦА НИШ-МЕРДАРЕ

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е80, ДЕОНИЦА НИШ-МЕРДАРЕ

Инвеститор: 

ЈП „Путеви Србије“, Београд

Финансијер: 

Средства нису из буџета РС

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења просторних услова за повезивање и интеграцију предметног простора у шире окружење и остварење и развој саобраћајног система који омогућава одрживу мобилност становништва и пружа подршку убрзаном развоју Републике Србије. Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80 је детаљна регулациона разрада Сектора 2 (км 39+419 – км 77+000), деоница Плочник–Мердаре, ради директне примене у даљој изради законски предвиђене техничке документације, укупне дужине око 37,6 км.

Статус пројекта: 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре, објављена је у „Службеном гласнику РС” број 59/18. Обављен је јавни увид у периоду од 10. децембра 2018. до 8. јануара 2019. године. Одржана је јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана. Затворена седница комисије је одржана 1. фебруара 2019. године. Завршен извештај о обављеном јавном увиду.

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета је потписивањем уговора између обрађивача и инвеститора.

Завршетак пројекта: 

2019. годинe