You are here

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е–761,ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ–ПРЕЉИНА

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е–761,

ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ–ПРЕЉИНА

Инвеститор: 

ЈП „Путеви Србије“ 

Финансијер: 

Средства нису из буџета РС (МГСИ)

Значај пројекта: 

Предметни потез ауто-пута Е-761 Појате-Прељина је од примарног значаја у путној мрежи наше земље, а у европској мрежи путева има секундарни значај - припада путевима класе „Б” са ознаком Е-761.Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е–761, деоница Појате–Прељина, потребно је изменити и допунити услед: објективних разлога до којих се дошло детаљним теренским истраживањима за потребе израде урбанистичко-техничке документације, по усвајању плана; усклађивања Просторног плана са Хидролошком студијом коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате-Прељина; преиспитивања локација путних објеката и пратећих садржаја ауто-пута, усаглашавања са новом законском регулативом.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате-Прељина објављена је у „Службеном гласнику РС” број 33/2017. Одржан је рани јавни увид, у периоду од 30. августа 2017. године до 13. септембра 2017. године. У току је израда Нацрта просторног плана.

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета је потписивањем уговора између обрађивача и инвеститора.

Завршетак пројекта: 

Јун 2019. године