You are here

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ–ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ 

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ–ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

 

Инвеститор: 

„Гастранс” д. о. о. Нови Сад

Значај пројекта: 

Предметне измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске–граница Мађарске (у даљем тексту: измене и допуне Просторног плана) односе се на измену Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода Јужни ток („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 98/13 и 52/18), при чему је последњим изменама промењен назив Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” у Просторни план подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске–граница Мађарске.Измене Просторног плана односе се на иновирање техничких решења система гасовода, односно допуну која се односи на дефинисање нових 99 км коридора магистралног гасовода, са елементима детаљне регулације, и то:- деоницу 4 магистралног гасовода, од насељеног места Госпођинци до границе Мађарске, у дужини од око 92 км;- нову мерну станицу код Панчева, са одвојком гасовода у дужини од око 7 км.Допуне Просторног плана подразумевају и елементе детаљне регулације приступних путева ка надземним објектима и мреже за електроенергетско снабдевање објеката који су саставни део магистралног гасовода.

Статус пројекта: 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске–граница Мађарске објављена је у „Службеном гласнику РС” број 91/18. У току је прибављање услова за израду измена и допуна Просторног плана у циљу припреме Нацрта измена и допуна Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана на животну средину.

Вредност инвестиције: 

Средства нису из буџета РС

Почетак пројекта: 

Израда предметних измена и допуна Просторног плана започета је потписивањем уговора између обрађивача и инвеститора.

Завршетак пројекта: 

Јул 2019. године