You are here

Пројекат урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву (Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву I фаза – изградња стамбене зграде са 106 станова)

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Пројекат урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву 

(Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву 

I фаза – изградња стамбене зграде са 106 станова)

Инвеститор: 

МГСИ, град Краљево

Извођач: 

СЗТР „Љуба инвест“

Значај пројекта: 

Пројекат обезбеђује трајна стамбена решења за 360 породица чији су станови оштећени током земљотреса 2010. године. Пројекат укључује рушење 21 стамбеног објекта (16 вишепородичних стамбених зграда и пет приземних кућа) и изградњу четири нове вишеспратне стамбене зграде у урбаном стамбеном насељу у Доситејевој улици у Краљеву, које ће се искористити за смештај породица и закупаца социјалног становања чији су станови непоправљиво оштећени током земљотреса.

 

Пројекат се реализује сукцесивно, у три фазе. У првој фази је предвиђена изградња стамбене зграде са 106 стабених јединица. Друга фаза започиње пресељењем крајњих корисника у новоизграђени објекат, након чега следи рушење седам постојећих објеката и изградња друге зграде од 86 станова.  У трећој фази планирано је пресељење крајњих корисника у другу новоизграђену зграду, изградња треће и четврте зграде и рушење преосталих постојећих објеката. Израђена је пројектно-техничка документација за све објекте који су планирани за изградњу (пројекти за грађевинску дозволу и пројекти за извођење) и припремљена тендерска документација за спровођење јавних набавки.

Вредност инвестиције: 

2.171.700 евра (прва зграда), 8.000.000 евра (све четири зграде)

 

Почетак пројекта: 

16. 8. 2018. год.

Завршетак пројекта: 

15. 1. 2020. год.

Извор финансирања: 

Зајам Развојне банке Савета Европе (CEB)

Степен физичке реализације: 

Активности на градилишту

Kречење станова на VII спрату  јужне и Vиi VI северне ламеле,    облога од фасадне опеке на VII спрату западне фасаде северне ламеле и III спрату  источне фасаде на обе ламеле, бојење фасадном бојом западне фасаде јужне ламеле, обрада шпалетни  у ходницима и степенишним просторима обе ламеле, постављање паркета на IV  спрату јужне ламеле, монтажа браварских ограда балкона и прозора, постављање браварских преграда у лифтовским окнима  и вођица лифтова -северна ламела и I фаза инсталатерских радова.

 

Безбедност и здравље на раду

У току извештајног периода није било повреда на раду, а ни акцидената друге врсте.

 

Планиране активности

У периоду  30.12.2019.-06.012020.год. планирана     облога од фасадне опеке на VII спрату западне фасаде северне ламеле и III спрату  источне фасаде на обе ламеле, обрада шпалетни  у ходницима и степенишним просторима обе ламеле, хобловање паркета , монтажа браварских ограда балкона и прозора, постављање браварских преграда у лифтовским окнима  и вођица лифтова- јужна ламела и I фаза инсталатерских радова.