You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ АУТО-ПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА–УЖИЦЕ–ГРАНИЦА СА БОСНОМ И ХЕРЦЕГОВИНОМ

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ АУТО-ПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА–УЖИЦЕ–ГРАНИЦА СА БОСНОМ И ХЕРЦЕГОВИНОМ

Финансијер: 

Буџет РС - МГСИ

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења просторних услова за остваривање посебне намене подручја, тј. за изградњу ауто-пута Е-761, деоница  Пожега–Ужице–граница са Босном и Херцеговином, који унапређује саобраћајну повезаност Републике Србије са мрежом међународних праваца европског значаја. Прoстoрним плaнoм ствoрићe сe oдгoвaрajући плaнски oснoв у смислу дирeктнoг спрoвoђeњa издавањем локацијских услова у склaду сa зaкoнoм.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-761, деоница Пожега–Ужице–граница са Босном и Херцеговином, објављена је у „Службеном гласнику РС” број 68/18. Одржан је рани јавни увид, у периоду од 19. октобра до 2. новембра 2018. године. План је тренутно у фази израде нацрта. Достава нацрта очекује се крајем јуна 2019. године.

Вредност инвестиције: 

19.980.000,00 динара (са ПДВ-а)

Почетак пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана је донета у септембру 2018. године.

Завршетак пројекта: 

Крајем 2019. године