You are here

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, ДЕОНИЦА БОРЧА-ЗРЕЊАНИН, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, ДЕОНИЦА БОРЧА-ЗРЕЊАНИН, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Финансијер: 

Буџет РС– МГСИ, буџет АПВ(Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине)

Значај пројекта: 

Просторни план се израђује у циљу обезбеђења просторних услова за остваривање посебне намене подручја, тј. за изградњу брзе саобраћајнице државног пута IБ реда број 13, Зрењанин–Борча. Прoстoрним плaнoмствориће се одговарајући плански основ у смислу директног спровођења издавањем локацијских услова у складу са законом.

Статус пројекта: 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча–Зрењанин, са елементима детаљне регулације, објављена је у „Службеном гласнику РС” број 23/18. Одржан је рани јавни увид, у периоду од 3. до 17. маја 2018. године. Очекује се прецизирање трасе од стране пројектаната.

Вредност инвестиције: 

22.000.000,00 динара (са ПДВ-а)

Почетак пројекта: 

Израда предметног просторног плана започета је крајем 2017. године, када се приступило раду на изради Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча-Зрењанин, са елементима детаљне регулације на животну средину.

Завршетак пројекта: 

Крај 2019.